Virtual (Amsterdam, Holanda) - Acte sectorial

15a edició International Conference on Distance Education and Educational Technology

Aquesta edició té l’objectiu de reunir els principals científics acadèmics, investigadors i acadèmics de recerca per intercanviar i compartir les experiències i resultats d’investigació en tots els aspectes de l’ensenyament a distància i la tecnologia educativa. També proporciona una plataforma interdisciplinària de primer nivell perquè investigadors, professionals i educadors presentin i discuteixin les innovacions, tendències i preocupacions més recents, així com els desafiaments pràctics que han trobat i les solucions adoptades en els camps de l’ensenyament a distància i la tecnologia educativa.